CHANGE OF TRACKS (Spårbyte) 1 – Introduction

(För svenska läs längre ner)

TEXT FROM THE FILM

Asyluminfo.se has been put together by no border activists and other people who believe in a more open world.

Introduction – a brief overview
Hello and welcome to the module about work permits in Sweden! We hope that this module will be helpful for people who will not be granted asylum, but still need or wants to stay in Sweden. In this module, we will talk about how people who have been asylum seekers in Sweden can apply for work permits. There is a special word in Swedish for when a person changes their application from asylum to work permit. The word is “spårbyte”, which translates “change of tracks” in English. As these lectures are all in English, I will use the English term.

There are different ways to make a change of tracks. In this module, you will learn about how an asylum seeker can apply for a work permit if their asylum application is rejected. So when we use the term “change of tracks”, we mean only this situation. But – in the last lecture of the module, you can also learn about how undocumented migrants can obtain work permits. Undocumented migrants cannot make a change of tracks like asylum seekers can. However, a person who stays in Sweden as an undocumented migrant can sometimes be able to apply for a Swedish work permit in other ways. The lecture about undocumented migrants will teach you about such possibilities. Apart from that lecture, all the information in the module is aimed at asylum seekers who would like to apply for a Swedish work permit.

Structure of the module
There are nine lectures in this module. Right now, you are watching the first lecture – the introduction. The following eight lectures are, in order:
2.1 Basic requirements for making a change of tracks
2.2 Finding a job
3.1 Employment requirements
3.2 Checking your own employment
4. How to apply for a change of tracks
5. The application process
6.1 What the employer needs to know – how to apply
6.2 What the employer needs to know – about work permits
7. Undocumented migrants

To make sure that you get a good understanding of how to make a change of tracks, we recommend that you watch all of the lectures. The information in the module is a compilation of legal and practical information. It has been structured in a way to help you understand how the process works and what you need to think about. The lectures are designed to give you as much useful information as possible about making a change of tracks. The module has been produced by lawyers and law students who have worked specifically with advising asylum seekers and undocumented migrants who want to apply for work permits. Therefore, the information in this module is a result of both knowledge and experience.

The basics
Before you go on to the other lectures, I would like to tell you the very basics about making a change of tracks. When you continue through the other lectures, it can helpful if you have heard this information already.

Here are the five important things – the basics of changing tracks – that you should bear in mind as you continue:

• You can only apply for a work permit after your asylum application has been rejected.
• You must apply for a work permit within two weeks after the asylum application has been finally rejected
• You can only get a work permit if you have worked in the specific job during the asylum process
• To obtain a work permit, the job has to live up to certain requirements
• You must also have a proven identity and possess a valid passport

OK, those are the basic facts. The other lectures in the module will explain these more in detail. When you have seen all the lectures, you will hopefully feel that you have a good understanding of how it all works and can start planning for your own application!

__________________

TEXT FRÅN FILMEN

Asyluminfo.se har sammanställts av asylaktivister som kämpar för öppna gränser och av andra personer som tror på en öppnare värld.

Inledning – en kort översikt
Hej och välkommen till denna modul som ska handla om svenska arbetstillstånd! Vi hoppas att modulen ska kunna vara till hjälp för personer som inte kommer få asyl, men som ändå skulle vilja stanna kvar i Sverige. Modulen kommer handla om hur personer som har varit asylsökande i Sverige kan ansöka om arbetstillstånd. På svenska finns ett särskilt ord för när en person ändrar sin ansökan från en asylansökan till en ansökan om arbetstillstånd. Detta kallas “spårbyte”, vilket kan översättas till “change of tracks” på engelska. Eftersom dessa föreläsningar hålls på engelska kommer vi här att använda den engelska termen.

Det finns olika sätt att “byta spår” på. I den här modulen kan du lära dig om hur en asylsökande kan ansöka om arbetstillstånd om hen får sin asylansökan avslagen. När vi använder termen “spårbyte” [change of tracks], menar vi därför bara denna situation. Men – i den sista föreläsningen i denna modul kan du också ta reda på hur papperslösa personer kan ansöka om arbetstillstånd. Papperslösa kan inte genomföra ett spårbyte på samma sätt som asylsökande. Däremot kan en person som är papperslös i Sverige ibland ansöka om ett svenskt arbetstillstånd på andra sätt. I föreläsningen om papperslösa kan du lära dig mer om sådana möjligheter. Förutom just den föreläsningen riktar sig hela den här modulen till asylsökande i Sverige som vill ansöka om arbetstillstånd.

Modulens struktur
Modulen innehåller nio föreläsningar. Just nu tittar du på den första föreläsningen – introduktionen. De övriga åtta föreläsningarna är, i tur och ordning:
2.1 Grundläggande krav
2.2 Hitta ett jobb
3.1 Krav på anställningen
3.2 Kontrollera din egen anställning
4. Att ansöka om spårbyte
5. Ansökningsprocessen
6.1 Vad arbetsgivaren behöver veta – hur man ansöker
6.2 Vad arbetsgivare behöver veta – om arbetstillstånd
7. Papperslösa

För att vara säker på att du verkligen förstår hur det går till att byta spår, rekommenderar vi att du tittar på alla föreläsningar. Informationen i den här modulen är en sammanställning av både juridisk och praktisk information. Den har strukturerats på ett sätt som ska hjälpa dig att förstå hur processen går till och vad du behöver tänka på. Föreläsningarna har utformats så att du ska få så mycket användbar information som möjligt om spårbyte. Modulen har producerats av jurister och juriststudenter som har jobbat med att ge rådgivning till asylsökande och papperslösa som vill ansöka om arbetstillstånd. Därigenom är informationen i den här modulen ett resultat av både kunskap och erfarenhet.

Det grundläggande
Innan du fortsätter till de andra föreläsningarna, skulle vi vilja tala om vilka krav som är allra mest grundläggande för att göra ett spårbyte. När du ser de andra föreläsningarna kan det vara bra att ha den här informationen med sig.
Här är fem viktiga saker – grundkraven för spårbyte – som du bör ha med dig innan du fortsätter:

• Du kan bara ansöka om ett arbetstillstånd efter att du fått avslag på din asylansökan
• Du måste ansöka om ett arbetstillstånd inom två veckor efter att du fått ditt slutgiltiga avslag på asylansökan
• Du kan bara få ett arbetstillstånd om du redan har jobbat med det aktuella jobbet under asylprocessen
• För att du ska få ett arbetstillstånd måste din anställning leva upp till vissa villkor
• Du måste även ha en styrkt identitet och ha ett giltigt pass

Okej, det var den mest grundläggande fakta. I de kommande föreläsningarna går vi in på allt detta i detalj. När du har sett de andra föreläsningarna kommer du förhoppningsvis känna att du fått en god förståelse för hur allt fungerar och känner dig redo att börja planera din egen ansökan!

 Kommentarer inaktiverade.