CHANGE OF TRACKS (Spårbyte) 3.1 – Employment Requirements

TEXT FROM THE FILM

Asyluminfo.se has been put together by no border activists and other people who believe in a more open world.

Introduction
In these two lectures, we will talk about the employment in itself. When people from outside of the European Union apply for work permits in Sweden there are special rules about these employments; they must live up to certain standards. Most of these rules are also used when an asylum seeker applies to make a “change of tracks”.

In general, European states does not want immigrants from non-EU countries to come and work. Therefore, the rules about changing tracks are very strict. This means that if you don’t live up to the requirements, your application will be rejected.

These two lectures contain a lot of information and it can be difficult to understand everything at once. Therefore we will make a summary at the end of each of them. You can also watch the lectures several times if you want.

The Requirements
As an asylum seeker, there are a few basic things you need to think about when it comes to your job. They are:

1. Salary
2. Insurances
3. Income
4. Contract period

Your salary and insurances are important because both of these need to be in line with what is considered as acceptable in the Swedish labour market.

Your income is important because it needs to be higher than 13 000 SEK per month before tax. Remember that you can’t combine two or more employments – the salary needs to come from one single employment.

The contract period is also important. When you apply for a change of tracks, your employer must offer you a contract period for at least another year.

In this first lecture we will talk about the role of collective agreements in Swedish labour and migration law. In the following lecture we will look into how to fulfill the requirements for changing tracks.

Labour Unions and Collective Agreements
When deciding what is acceptable levels for salary and insurances, the Migration Agency (Migrationsverket) looks at collective agreements.
So, what is then a collective agreement?

A collective agreement is a type of contract between a labour union and an employer. These agreements are very important in Swedish labour law . The collective agreements and the labor unions provide workers with safety and proper working conditions – you could say that they express the “standard” of what an employment should be like. It is this standard that the Migration Agency requires of your job if you apply for a change of tracks.

Different sectors have different labour unions and collective agreements. There is for example special labour unions for those who work in the construction sector, in restaurants, schools and so on. One labour union can also have different collective agreements with different employers.

Employers without Collective Agreements
Even though collective agreements play a very important role in the Swedish labour market, some employers do not have collective agreements for their workers. Actually, the law does not require employers to enter into collective agreements. It is not illegal not to have a collective agreement. There can be many reasons why an employer does not want to have a collective agreement. Most of the time the reason is that he or she thinks it is too expensive or too complicated. Sometimes these employers give their workers almost the same rights as in the collective agreement and other times they do not.

In order to find out what is required for your work permit, you need to find the relevant collective agreement for your job. In the following lecture we will return to the requirements for changing tracks.

__________________

TEXT FRÅN FILMEN

Asyluminfo.se har sammanställts av asylaktivister som kämpar för öppna gränser och av andra personer som tror på en öppnare värld.

Introduktion

I dessa två föreläsningar ska vi prata om själva anställningen. När personer från länder utanför EU ansöker om arbetstillstånd i Sverige gäller särskilda regler för dessa anställningar – anställningarna måste uppfylla vissa krav. De flesta av dessa regler gäller också när en asylsökande ansöker om att byta spår.

I allmänhet vill EU-länderna inte att personer från länder utanför EU flyttar till EU för att arbeta. Därför är reglerna om spårbyte väldigt stränga. Det betyder att din ansökan kommer att bli avslagen om du inte uppfyller alla krav.

Dessa två föreläsningar innehåller mycket information och det kan vara svårt att förstå allting första gången. Därför kommer vi att göra en sammanfattning i slutet av varje föreläsning. Du kan också se föreläsningarna flera gånger om du vill.

Kraven

Som asylsökande behöver du tänka på vissa grundläggande saker när det gäller ditt jobb. Dessa är:

  1. Lönen
  2. Försäkringar
  3. Inkomsten
  4. Anställningsperioden

Din lön och dina försäkringar är viktiga eftersom dessa måste överensstämma med vad som anses acceptabelt på den svenska arbetsmarknaden.

Din inkomst är viktig eftersom den måste vara mer än 13 000 SEK per månad före skatt. Kom ihåg att du inte kan kombinera två eller fler anställningar – din inkomst måste komma från en anställning.

Anställningsperioden är också viktig. När du ansöker om spårbyte måste din arbetsgivare erbjuda dig en anställningsperiod som är minst ett år.

I denna första föreläsning ska vi prata om kollektivavtalets roll  i svensk arbets- och migrationsrätt. I nästa föreläsningar ska vi titta på vad man kan göra för att uppfylla kraven för spårbyte.

Fackföreningar och kollektivavtal

När Migrationsverket ska bedöma vilka lönenivåer och försäkringsvillkor som är acceptabla använder det kollektivavtal. Men vad är egentligen ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett slags avtal mellan en fackförening och en arbetsgivare. Dessa avtal är väldigt viktiga i svensk arbetsrätt. Det är kollektivavtalen och fackföreningarna som ser till att arbetarna får en säkerhet och godtagbara arbetsvillkor. Man kan säga att kollektivavtalen uttrycker “standarden” för hur en anställning ska vara. Det är denna standard som Migrationsverket kräver gällande ditt jobb när du ansöker om spårbyte.

Olika branscher har olika fackföreningar och kollektivavtal. Det finns till exempel speciella fackföreningar för de som arbetar inom byggsektorn, i restaurangbranschen, i skolan och så vidare. En fackförening kan också ha olika kollektivavtal med olika arbetsgivare.

Arbetsgivare utan kollektivavtal

Även om kollektivavtal spelar en väldigt viktig roll på den svenska arbetsmarknaden finns arbetsgivare som inte har kollektivavtal för sina anställda. Det är faktiskt så att lagen inte kräver att arbetsgivaren skriver under ett kollektivavtal. Det är alltså inte olagligt att inte ha kollektivavtal.

Det kan finnas olika skäl till att en arbetsgivare inte vill ha kollektivavtal. För det mesta beror det på att arbetsgivaren tycker att det är för dyrt eller för komplicerat. Ibland ger dessa arbetsgivare sina arbetare nästan samma villkor som i kollektivavtalet, men i andra fall gör de inte det.

För att ta reda på vad som krävs för just ditt arbetstillstånd, måste du hitta det aktuella kollektivavtalet för ditt jobb. I nästa föreläsning ska vi återvända till kraven för att genomföra ett spårbyte.Kommentarer inaktiverade.