CHANGE OF TRACKS (Spårbyte) 3.2 – Checking your own employment

TEXT FROM THE FILM

Asyluminfo.se has been put together by no border activists and other people who believe in a more open world.

Introduction
In this lecture we will talk about how you can check that your employment lives up the requirements. As we have already said, it is very important to make sure that the job you have is OK from the start. In other words, you should make sure that your employment fulfills all the requirements for making the “change of tracks”, even though it might take some time until you actually apply. When you apply, the Swedish Migration Agency (Migrationsverket) will check your working conditions four months back in time. As it is hard to know how long your asylum process will take and when your decision will come, it is safer to try to make it “right” from the start.

Now, let’s move on to the important stuff. The first thing you need to find out is whether your employer has a collective agreement or not.

SCENARIO 1: Your Employer Has a Collective Agreement
In the first scenario, your employer has a collective agreement. Then you can be almost certain that your employment is OK. To be 100 % sure, you should find out which collective agreement applies and then double check it. Ask your employer for a copy of the collective agreement. You should have the same salary and the same insurances as in the collective agreement.

It can be difficult to read the collective agreement if you don’t understand advanced Swedish. To find out the information that is relevant for you, you can call the labour union and ask them about your salary and insurances.

SCENARIO 2: Your Employer Does Not Have a Collective Agreement
In the second scenario, your employer does not have a collective agreement. This makes it a little more complicated, but you can still make sure that your employment is OK. It is necessary that your employer is willing to co-operate and give you the right salary and insurances if you do not have them already. When you make your application for a work permit, the Migration Agency will check four months back in time if you have had an acceptable salary and the required insurances. Therefore it is important that you and your employer try to make it right from the start. Most employers have no idea about the requirements for a change of tracks.

Here is what you should do:
First of all, find out which is the relevant labour union for your sector.

We will now look at some of largest labour unions in Sweden. There are many more labour unions, so if you are not sure which one is the right one you should ask your employer or call the different labour unions to find out!

 • Svenska byggnadsarbetarförbundet organizes people who work in the construction industry
 • IF Metall organizes those who work in other industries, for example in factories
 • Handelsanställdas förbund organizes those work in retail, stores, storages and some other professions
 • Hotell- och restaurangfacket organizes those who work in hotels and restaurants
 • Kommunal organizes those who work with elderly care, with children, in schools, with disabled people, with cleaning, recycling and much more
 • Fastighets organizes people who work as janitors or cleaners and others who maintain buildings

When you know which labour union organizes workers in your sector, you need to find out which collective agreement is relevant for you. You can do this by contacting the labour union itself.

When you have found the right collective agreement, you will need to make sure that your salary is the same as in the collective agreement. It is not always easy to find out by yourself if your contracted salary matches the required salary in the collective agreement, so it might be better to discuss this with a person from the labour union. Salaries can be paid either by the hour or per month. It does not matter which type of salary you have: the only thing that matters is whether it is as high as the collective agreement says it should be. Usually the collective agreements have different salary levels depending on your age, educational level and work experience.

When it comes to insurances, you are required to have at least the following insurances:

 • health insurance (sjukförsäkring)
 • life insurance (livförsäkring)
 • industrial injury insurance (trygghetsförsäkring vid arbetsskada)
 • occupational pension insurance (tjänstepensionsförsäkring)

It is your employer who is responsible for giving you the right salary and insurances, but you will suffer the consequences if the requirements of a change of tracks are not met. If you know what is required, you can inform your employer about how to make it right.

Checking Your Income
When you are sure that you have the correct salary and insurances, you need to move on to check your income. This is much easier. Except for having a monthly or hourly salary in accordance with collective agreements, your actual income needs to be at least 13 000 SEK per month before tax. This means that you have to work to such an extent that you earn at least this amount of money every month.
For example:

 • If your monthly salary would be 26 000 SEK if you worked full-time, you will need to work at least 50 %, as 50 % of 26 000 equals 13 000.
 • If your monthly salary would be 20 000 SEK if you worked full-time you will need to work at least 65 %, as 65 % of 20 000 equals 13 000.

It is very important that your salary stays above 13 000 SEK for each single month. When you apply for a change of tracks and the Migration Agency checks your salary for the last four months, the application will automatically be rejected if you have earned less than 13 000 SEK for any of these months. Also, remember that you cannot use salaries from different jobs to fulfill this requirement.

Time of Contract
As a final check, you should talk to your employer about the future. At the time you apply to make a “change of tracks”, the employer needs to offer you a contract for at least another year. Since a work permit can only be valid for two years, the employer can only offer you a maximum of two years continued contract at the time of application.

Conclusion
We will now summarize what has been said about the employment requirements.
When you apply to make a change of tracks, the Migration Agency will look at your employment and how it has been four months back in time. If you have fulfilled all the requirements, you can get a work permit. If not, your application will be rejected.
The requirements are:

 1. Salary in accordance with the relevant collective agreement
 2. The following insurances:
  Health insurance
  Life insurance
  Industrial injury insurance
  Occupational pension insurance
 3. You have earned at least 13 000 SEK for each of the four months
 4. Your employer offers you a continued contract for at least another year

__________________

TEXT FRÅN FILMEN

Asyluminfo.se har sammanställts av asylaktivister som kämpar för öppna gränser och av andra personer som tror på en öppnare värld.

Inledning
I den här föreläsningen ska vi prata om hur du kan kolla att din egen anställning uppfyller kraven. Som vi redan har sagt är det väldigt viktigt att du ser till att ditt jobb är OK redan från början. Med andra ord måste du se till att din anställning uppfyller alla krav för att göra ett spårbyte, även om det kan dröja ett tag innan du faktiskt ska ansöka. När du ansöker kommer nämligen Migrationsverket att kontrollera dina arbetsvillkor fyra månader bakåt i tiden. Eftersom det är svårt att veta hur länge din asylprocess kommer att pågå och när du kommer att få ditt beslut är det säkrare att göra “rätt” från början.

Låt oss nu gå vidare till det viktiga. Det du först av allt måste ta reda på är om din arbetsgivare har kollektivavtal eller inte.

SCENARIO 1: Din arbetsgivare har kollektivavtal
I det första scenariot har din arbetsgivare redan ett kollektivavtal. Då kan du vara nästan säker på att din anställning är okej. Men för att vara 100 % säker måste du ta reda på vilket kollektivavtal som gäller och sen dubbelkolla din anställning. Be din arbetsgivare om en kopia av kollektivavtalet. Du ska få samma lön som i kollektivavtalet och ha samma försäkringar.

Det kan vara svårt att läsa ett kollektivavtal om du inte förstår avancerat svenska. För att ta reda på den information som är relevant för dig kan du istället ringa till fackförbundet och fråga dem om lön och försäkringar.

SCENARIO 2: Din arbetsgivare saknar kollektivavtal
I det andra scenariot har din arbetsgivare inget kollektivavtal. Detta komplicerar situationen, men du kan fortfarande ordna din anställning så att den blir okej. Det krävs att din arbetsgivare är villig att samarbeta och ge dig den rätta lönen och de rätta försäkringarna, om du inte redan har detta. När du ansöker om arbetstillstånd kommer Migrationsverket att kolla fyra månader bakåt i tiden om du har haft en acceptabel lön och nödvändiga försäkringar. Därför är det viktigt att du och din arbetsgivare försöker göra rätt från början. De flesta arbetsgivare har ingen aning om vad som krävs för ett spårbyte.

Så här ska du göra:
Först och främst; ta reda på vilken fackförening som gäller för din bransch.

Vi ska nu gå igenom några av de största fackföreningarna i Sverige. Det finns flera andra fackföreningar, så om du är osäker på vilken fackförening som gäller för just ditt yrke ska du fråga din arbetsgivare eller ringa till de olika fackföreningarna!

 • Svenska byggnadsarbetarförbundet organiserar folk som jobbar inom byggsektorn
 • IF Metall organiserar folk som jobbar inom andra industrier, exempelvis fabriker
 • Handelsanställdas förbund organiserar folk som jobbar inom detaljhandel, affärer, lageranställda och vissa andra yrken
 • Hotell- och restaurangfacket organiserar folk som jobbar på hotell eller restauranger
 • Kommunal organiserar folk som jobbar inom äldreomsorgen, med barn, i skolan, med funktionshindrade, inom städ, återvinning och mycket mer
 • Fastighets organiserar folk som jobbar som vaktmästare eller städare och andra som jobbar med att underhålla byggnader

När du vet vilken fackförening som organiserar arbetare inom din bransch måste du ta reda på vilket kollektivavtal som är aktuellt för just dig. Det kan du göra genom att kontakta den aktuella fackföreningen.

När du har hittat rätt kollektivavtal, måste du se till att din lön stämmer överens med lönenivåerna i kollektivavtalet. Det är inte alltid lätt att själv ta reda på om ens lön motsvarar den kollektivavtalsenliga lönen, så det kan vara bäst att diskutera detta med en person från fackföreningen.

Lön kan betalas ut antingen timvis eller månadsvis. Det spelar ingen roll vilken slags lön du har: det som spelar roll är om lönen är lika hög som kollektivavtalet säger att den ska vara. Vanligtvis har kollektivavtalen olika lönenivåer beroende på ålder, utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet.

När det gäller försäkringar måste du ha åtminstone dessa fyra:

 • sjukförsäkring
 • livförsäkring
 • trygghetsförsäkring vid arbetsskada
 • tjänstepensionsförsäkring

Det din arbetsgivares ansvar att du får rätt lön och nödvändiga försäkringar, men det är du som kommer att få ta konsekvenserna om villkoren för spårbyte inte uppfylls. Om du vet vad som krävs kan du informera din arbetsgivare om hur hen ska göra rätt.

Kontrollera din inkomst
När du är säker på att du har rätt lön och de nödvändiga försäkringarna, måste du gå vidare och titta på din inkomst. Detta är mycket enklare. Förutom att du behöver ha en tim- eller månadslön som överensstämmer med kollektivavtalet måste din faktiska inkomst vara minst 13 000 kronor i månaden före skatt. Detta betyder att du måste arbeta så pass mycket att du tjänar åtminstone detta belopp varje månad.

Till exempel:

 • Om din månadslön hade varit 26 000 kronor om du jobbade heltid behöver du jobba minst 50 %, eftersom 50 % av 26 000 är lika med 13 000.
 • Om din månadslön hade varit 20 000 kronor om du jobbade heltid måste du jobba minst 65 %, eftersom 65 % av 20 000 är lika med 13 000.

Det är väldigt viktigt att din lön är högre än 13 000 kronor för varje enskild månad. När du ansöker om att byta spår och Migrationsverket kontrollerar din lön under de senaste fyra månaderna kommer du automatiskt att få avslag om du tjänat mindre än 13 000 kronor under någon av dessa månader. Kom också ihåg att du inte kan använda löner från olika jobb för att leva upp till detta krav.

Anställningsperiod
Som en sista kontroll, behöver du prata med din arbetsgivare om framtiden. Vid tidpunkten då du ansöker om spårbyte behöver arbetsgivaren erbjuda dig en fortsatt anställning på minst ett år. Eftersom ett arbetstillstånd bara kan vara giltigt i två år kan arbetsgivaren inte erbjuda dig mer än två års anställning när du gör ansökan.

Sammanfattning
Vi ska nu sammanfatta det vi sagt om kraven på anställningen.

När du ansöker om spårbyte kommer Migrationsverket att kontrollera hur din anställning har sett ut fyra månader bakåt i tiden. Om du har uppfyllt alla villkor kan du få arbetstillstånd. Om inte kommer du att få avslag.

Kraven är:

 1. En lön som överensstämmer med det aktuella kollektivavtalet
 2. Följande försäkringar:
  Sjukförsäkring
  Livförsäkring
  Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
  Tjänstepensionsförsäkring
 3. Att du har tjänat minst 13 000 kronor varje enskild månad de senaste fyra månaderna
 4. Att din arbetsgivare erbjuder dig en fortsatt anställningsperiod på minst ett år


Kommentarer inaktiverade.