CHANGE OF TRACKS (Spårbyte) 6.2 – For Employers. About Work Permits

TEXT FROM THE FILM

Asyluminfo.se has been put together by no border activists and other people who believe in a more open world.

Introduction
In the former lecture, we talked about how to employ an asylum seeker and how employers can assist the asylum seeker when they want to make a change of tracks. This short lecture will go through what happens once the person has a work permit and how this permit can be renewed.

Practicalities
So, first of all, when the work permit has just been issued, there are two important practical things that the employer needs to do:

 1. The employer must notify the Swedish Tax Agency that they have employed a person from outside of the EU. This must be done before the 12th day in the month following the start of the employment. There is a form for this that is available on the Swedish Tax Agency’s website.
 2. The employer must make a copy of the work permit and save it. The copy must be saved until twelve months after the employment has terminated.

New work permits and renewing a work permit
Sometimes, work permits can become invalid because of changes that are made in the employment or in the company structure. In those cases, the employee must apply for a new work permit. This should not be a problem, as long as the general requirements for work permits are still met. The person can apply from Sweden.

Here is a list of situations when the employee will need a new work permit:

 • The employee gets a new employer
 • The company changes its corporate number (organisationsnummer)
 • The employee starts working with different things or in a different profession
 • The conditions of the employment change

If the employee goes to work for a new employer, the employee can start the new job as soon as they have sent the application for the new work permit. They don’t have to wait until the new permit has been issued.

Then there is a special rule for employees who have worked for one employer for 24 months or more. These employees can actually change their employer without applying for a new work permit, but only if the stay in the same profession. So they can change jobs without having to apply for a new permit, but if they change their profession they have to apply for a new one.

It is also important to know that, if the employer for some reason would need to terminate the employment before the work permit has expired, the employee can stay in Sweden and look for a new job. The person then has three months to find a new job, as long as the old work permit is still valid during this time.

OK, now let’s look at how to renew work permits. If the employee wants to stay and work in Sweden after the first work permit has expired, it is important that an application for renewal of the permit is submitted before the valid permit expires. It is the employee who applies for a renewal and the requirements are basically the same. The employer should then provide the employee with a new statement from the labour union and a new job offer. The employment standards must be in line with the relevant collective agreement, the person must earn at least 13 000 SEK per month and the job offer must be designated for at least twelve months ahead in time. The employee must also provide documents indicating that all of these requirements have been met during the time that he or she has stayed in Sweden on a work permit.

Permanent residence permit
To understand and follow the rules about renewal of work permits is important for many reasons. It’s about the rights of the employee, but a work permit can also lead to a permanent residence permit. A person who has worked in Sweden with a valid work permit for four years within a total of seven years can actually apply a permanent residence permit. So, after four years, they really establish themselves in Sweden and live and work here with basically the same rights as Swedish citizens.

Summary
We will now summarize the most important points of this lecture. When a work permit has been issued, the employer needs to notify the Tax Agency and remember to save a copy of the work permit. Under certain circumstances, a new work permit is required. The application to renew the work permit needs to be submitted before the old work permit expires.

__________________

TEXT FRÅN FILMEN

Asyluminfo.se har sammanställts av asylaktivister som kämpar för öppna gränser och av andra personer som tror på en öppnare värld.

Inledning

I den förra föreläsningen pratade vi om hur man anställer en asylsökande och hur arbetsgivare kan hjälpa en asylsökande som vill byta spår. I denna korta föreläsning ska vi gå igenom vad som händer när en person väl har fått ett arbetstillstånd och hur detta arbetstillstånd kan förnyas.

Det praktiska
När arbetstillståndet precis har utfärdats behöver arbetsgivaren göra två viktiga saker:

 1. Arbetsgivaren måste berätta för Skatteverket att hen har anställt en person från ett land utanför EU. Detta måste göras innan den 12:e i nästkommande månad efter att anställningen påbörjats. Det finns en blankett för detta som kan hämtas från Skatteverkets hemsida.
 2. Arbetsgivaren måste kopiera arbetstillståndet och spara det. Kopian ska sparas i tolv månader efter att anställningen har avslutats.

Nya arbetstillstånd och att förnya arbetstillstånd
Ibland kan det hända att arbetstillståndet blir ogiltigt på grund av att anställningen eller företagets struktur förändras. I dessa fall behöver den anställde ansöka om ett nytt arbetstillstånd. Detta ska inte vara några problem så länge kraven för arbetstillstånd fortfarande uppfylls. Personen kan ansöka från Sverige.

Här är en lista på situationer då den anställde behöver ett nytt arbetstillstånd:

 • Den anställde får en ny arbetsgivare
 • Företaget ändrar sitt organisationsnummer
 • Den anställde får andra arbetsuppgifter eller byter yrke
 • Villkoren i anställningen förändras

Om den anställde börjar jobba för en ny arbetsgivare kan arbetet påbörjas så fort hen har skickat in sin ansökan om arbetstillstånd. Hen måste inte vänta på att det nya arbetstillståndet utfärdas.

Det finns också en specialregel för anställda som har arbetat hos en arbetsgivare i 24 månader eller mer. Dessa personer kan faktiskt byta arbetsgivare utan att ansöka om ett nytt arbetstillstånd så länge de blir kvar i samma yrke. Så de kan byta jobb utan att ansöka om ett nytt arbetstillstånd, men om de byter yrke måste de ha ett nytt tillstånd.

Det är också viktigt att veta att den anställde kan stanna kvar i Sverige och söka ett nytt jobb om arbetsgivaren av någon anledning skulle behöva avsluta anställningen medan arbetstillståndet fortfarande gäller. Personen har då tre månader på sig att hitta ett nytt jobb, förutsatt att arbetstillståndet gäller under denna tid.

Låt oss nu titta på hur man förnyar ett arbetstillstånd. Om den anställde vill stanna och arbeta i Sverige efter att det första arbetstillståndet har löpt ut är det viktigt att hen skickar en ansökan om förnyelse av tillståndet när det första arbetstillståndet fortfarande gäller. Det är den anställde som ska ansöka om förnyelse av tillståndet och kraven är i stort sett de samma. Arbetsgivaren behöver då ge ett nytt fackligt yttrande till den anställde och även ett nytt anställningserbjudande. Anställningsvillkoren måste vara i linje med det relevanta kollektivavtalet, personen måste tjäna minst 13 000 kronor i månaden och anställningserbjudandet måste gälla minst tolv månader framåt i tiden. Den anställde måste också lämna in dokument som visar att dessa krav har uppfyllts under tiden som hen har arbetat i Sverige med arbetstillstånd.

Permanent uppehållstillstånd
Att förstå och följa reglerna om förnyelse av arbetstillstånd är viktigt av flera anledningar. Det handlar om den anställdes rättigheter, men ett arbetstillstånd kan också leda till ett permanent uppehållstillstånd. En person som har arbetat i Sverige med ett giltigt arbetstillstånd i fyra år inom en sjuårsperiod kan nämligen ansöka om permanent uppehållstillstånd. Alltså, efter fyra år kan en sån person på riktigt etablera sig i Sverige och leva och arbeta här med i princip samma rättigheter som svenska medborgare.

Sammanfattning
Vi ska nu sammanfatta det viktigaste i den här föreläsningen. När ett arbetstillstånd har utfärdats ska arbetsgivaren informera Skatteverket och komma ihåg att spara en kopia av arbetstillståndet. Ibland behöver man söka om ett nytt arbetstillstånd. Ansökan om att förnya sitt arbetstillstånd måste lämnas in medan det första arbetstillståndet fortfarande gäller.Kommentarer inaktiverade.